Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

 

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Dotační rádce

Dotace na energetické úspory pro rodinné/bytové domy

Pomůžeme všem vlastníkům rodinných a bytových domů s dotacemi na energetické úspory a instalace obnovitelných zdrojů energie. Prostředky je možné čerpat na zateplování, výměnu oken a dveří, výměnu zdroje vytápění, stejně tak jako na pořízení fotovoltaické elektrárny či solárního ohřevu vody nebo na zelenou střechu či dešťovku. Nízkopříjmové domácnosti mohou navíc čerpat zvýhodněné prostředky na vybraná opatření. Více informací pro:

nízkopříjmové domácnosti: zde

další vlastníky RD/BD: zde

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Podnikatelé v živočišné i rostlinné výrobě, chovatelé ryb a lesní hospodáři mohou čerpat podporu především z Programu rozvoje venkova. Dotovány jsou investice pro udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy, investice do výstavby hospodářských budov a potřebné infrastruktury. Prostředky jsou poskytovány také na nové technologie a zpracovatelské postupy, inovace a poradenské služby

Pro více informací: zde

Dotace pro obce

Obce mohou získat dotace z  programů, které mají napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale například i zapojení do inovativních projektů a tvorbu mezinárodních partnerství. Obce mohou podat žádost do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu nebo Programu rozvoje venkova

pro více informací IROP: zde

pro více informací PRV: zde

Dotace pro malé a střední podniky

Pro malé a střední podniky je podpora zaměřena na kvalitu zde poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Finanční prostředky mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastruktury, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky a cirkulární ekonomiky

pro více informací: zde

Dotace pro neziskový sektor

Neziskové organizace mohou čerpat dotace na vlastní provoz a osvětové projekty v rámci širokého spektra témat, jako je například rozvoj lidských zdrojů, udržitelné podnikání a využívání zdrojů, volnočasové aktivity, tvorba nových vzdělávacích programů a poskytování poradensko-informačních služeb. Důležitým prvkem projektů bývá propojení neziskového sektoru s komerčním, včetně zapojení veřejné správy

pro více informací: zde

SPOJUJEME LIDI, PODNIKATELE, LESNÍKY, OBCE, NEZISKOVÉ ORGANIZACE

                                                                                

PRO LEPŠÍ REGION