V termínu 15.02.2024 - 22.03.2024 probíhá příjem projektových záměrů do 4. výzvy IROP - Cestovní ruch. Více informací: zde

V termínu 08.02.2024 - 22.04.2024 probíhá příjem projektových záměrů  do 2. výzvy OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (malé a střední podniky).
Více informací: zde

V termínu 19.02.2024 - 15.03.2024 probíhá VŘ na pozici projektového manažera MAS. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Dotační rádce

Dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Nízkopříjmové domácnostem pomůžeme s vyřízením dotace v rámci programu Nová zelená úsporám Light. tento program má přinést prostředky na úsporná opatření pro nízkopříjmové domácnosti, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou. Čerpat mohou prostředky na dílčí zateplení a na instalaci solárního systému na ohřev vody.

V současnosti probíhají semináře pro veřejnost. Příjem žádostí probíhá nepřetržitě.

pro více informací: zde

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Podnikatelé v živočišné i rostlinné výrobě, chovatelé ryb a lesní hospodáři mohou čerpat podporu především z Programu rozvoje venkova. Dotovány jsou investice pro udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy, investice do výstavby hospodářských budov a potřebné infrastruktury. Prostředky jsou poskytovány také na nové technologie a zpracovatelské postupy, inovace a poradenské služby

pro více informací: zde

Dotace pro obce

Obce mohou získat dotace z  programů, které mají napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale například i zapojení do inovativních projektů a tvorbu mezinárodních partnerství. Obce mohou podat žádost do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu nebo Programu rozvoje venkova

pro více informací IROP: zde

pro více informací PRV: zde

Dotace pro malé a střední podniky

Pro malé a střední podniky je podpora zaměřena na kvalitu zde poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Finanční prostředky mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastrukturu, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky a cirkulární ekonomiky

pro více informací: zde

V současnosti probíhá příjem projektových záměrů. Více informací: zde

Dotace pro neziskový sektor

Neziskové organizace mohou čerpat dotace na vlastní provoz a osvětové projekty v rámci širokého spektra témat, jako je např. rozvoj lidských zdrojů, udržitelné podnikání a využívání zdrojů, volnočasové aktivity, tvorba nových vzdělávacích programů a poskytování poradensko-informačních služeb. Důležitým prvkem projektů bývá propojení neziskového sektoru s komerčním včetně zapojení veřejné správy

pro více informací: zde

SPOJUJEME LIDI, PODNIKATELE, LESNÍKY, OBCE, NEZISKOVÉ ORGANIZACE

                                                                                

PRO LEPŠÍ REGION