Vyhlášené výzvy:

20.11.2023 - 22.12.2023 9. výzva Program rozvoje venkova. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.2/2023 - Doprava. Více informací: zde

15.11.2023 - 22.12.2023  IROP č.3/2023 - Kultura. Více informací: zde 

09.10.2023 - 15.01.2024 OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

Integrovaný regionální operační program (IROP) v období 2021-2027 navázal na program IROP v předchozím sedmiletém období. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Pro období 2021-2027 má IROP z evropských fondů vyčleněnu částku téměř 4,8 miliard EUR. V přepočtu se jedná o přibližně 117,7 miliard korun, které IROP v následujících letech rozdělí na projekty. 

Celková částka na projekty v oblasti Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je 8 mld. Kč. Cílem této oblasti je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

2023

IROP č. 1/2023 Vzdělávání

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

IROP č. 2/2023 Doprava

Příjem žádostí: 15.11.2023, 8:00 hod. - 22.12.2023, 12:00 hod.

Detail výzvy: zde

IROP č. 3/2023 Kultura

Příjem žádostí: 15.11.2023, 8:00 hod. - 22.12.2023, 12:00 hod.

Detail výzvy: zde