Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

Integrovaný regionální operační program (IROP) v období 2021-2027 navázal na program IROP v předchozím sedmiletém období. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Pro období 2021-2027 má IROP z evropských fondů vyčleněnu částku téměř 4,8 miliard EUR. V přepočtu se jedná o přibližně 117,7 miliard korun, které IROP v následujících letech rozdělí na projekty. 

Celková částka na projekty v oblasti Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je 8 mld. Kč. Cílem této oblasti je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

Interní postupy_IROP21+, MAS SVITAVA - verze 2 (účinnost od 14.5.2024)

Interní postupy_IROP21+, MAS SVITAVA - verze 1 (účinnost od 20.7.2023)

2024

IROP č. 4/2024 Cestovní ruch Příjem žádostí: UKONČEN
Detail výzvy: zde
IROP č. 5/2024 Vzdělávání Plánovaný termín příjmu projektových záměrů:  01.09.2024 - 30.09.2024
IROP č. 6/2024 Doprava Plánovaný termín příjmu projektových záměrů:  01.09.2024 - 30.09.2024

2023

IROP č. 1/2023 Vzdělávání

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

IROP č. 2/2023 Doprava

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde

IROP č. 3/2023 Kultura

Příjem žádostí: UKONČEN

Detail výzvy: zde