Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Informace o MAS

Jsme partnerství obcí, podnikatelů, neziskových organizací a aktivních lidí, kteří chtějí něco udělat pro Svitavsko a Brněnecko - region, kde bydlí a pracují.

                                                        

 

 CÍLEM MAS SVITAVA JE ZLEPŠIT KVALITU ŽIVOTA V REGIONU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO AKTIVIT:

Aktivní získávání dotačních prostředků a jejich přerozdělování dále do území - O tom, jaký projekt bude podpořen, rozhodují pouze lidé, kteří zde žijí, kteří Svitavsko a Brněnecko znají a vědí, co region potřebuje. Od roku 2009 podporujeme projekty zaměřené na rozvoj vzdělávání, sportu, volnočasových a spolkových aktivit, na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, na podporu podnikatelů, cestovního ruchu, ...

Místní akční plán rozvoje vzdělání - Díky spolupráci všech mateřských a základních škol se snažíme zlepšit kvalitu vzdělávání na Svitavsku a Brněnecku - společně identifikujeme potřeby a reagujeme na ně.

Dotační poradenství – Od ledna 2023 poskytujeme dotační poradenství pro nízkopříjmové domácnosti, které mají zájem podat žádost o dotaci do programu Nová zeelná úsporám Light.

HISTORIE MAS

Za období více než desetiletého fungování si MAS osvojila bezproblémovou společnou týmovou práci z různých zájmových skupin a rozdílného socioekonomického prostředí. Pokud jde o financování nutných režijních výdajů, bylo zpočátku zabezpečováno pouze z příspěvků členů MAS (MAS neuspěla s žádostí o dotaci v projektu „osvojování schopností“), později pak z podílu vypočteného z obdržené alokace PRV (Programu rozvoje venkova v gesci Ministerstva zemědělství ČR), když byla v rámci PRV podpořena ve skupině dodatečně vybraných (+30 MAS) od roku 2009. Kancelář MAS byla po celé období 2007-2013 obsazena jedním manažerem, takže zdaleka nebyl využíván limit možných 20 % z obdržené alokace PRV (skutečné čerpání dosáhlo v období 2009-2013 v průměru 11 %). To bylo možné i z toho důvodu, že MAS nevykonávala žádnou jinou činnost než realizaci svého Strategického plánu Leader v rámci PRV. K financování činnosti byly využívány zejména členské příspěvky, jejichž celkový roční výnos převyšoval 90 tisíc Kč.

Důvodem vzniku MAS v rámci obou dobrovolných svazků obcí byly tradiční vazby obcí a také skutečnost, že Mikroregion Brněnec by sám o sobě nemohl založit vlastní místní akční skupinu z důvodu nízkého součtu obyvatel v území. Byl tak uplatněn solidární přístup, který obce Brněnecka oceňují. Pojítkem území je také řeka Svitava, která dala vzniklé místní akční skupině pojmenování a vstoupila také do názvu jejího Strategického plánu Leader („Nehledáme pramen řeky Svitavy, ale jak podél toku řeky lépe žít“) v předchozím programovém období. Výhodná je i společná příslušnost všech obcí tvořících MAS do správního obvodu obce s rozšířenou působností - města Svitavy (ORP Svitavy). Územní působnost MAS a správní obvod ORP Svitavy se odlišují pouze příslušností jediné obce, když do SO ORP navíc spadá obec Rohozná (ta je v územní působnosti MAS Poličsko).