Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

 

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Svitava

PUBLICITA

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Svitava

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011195

 

 

Popis projektu

Projekt umožňuje Místní akční skupině Svitava z. s. realizaci aktivit, které směřují k naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt je zaměřen na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Svitava v rámci realizace strategie CLLD pro programové období 2014-2020 (administrace, vyhlašování výzev, hodnocení, výběr a kontrola projektů, monitoring a evaluace strategie, pořádání seminářů, publicita, animační aktivity SCLLD a animace škol a školských zařízení apod.). Bez realizace tohoto projektu by nebylo možné v území MAS podporovat projektové záměry žadatelů, kteří projevili zájem o finanční podporu z programových rámců IROP, PRV, OP Z a OP ŽP.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, rozvoj a podpora venkovského regionu, navazování a udržování dlouhodobé spolupráce s partnery MAS. Dosažení těchto cílů bude zajištěno především vyhlášením a kompletní administrací výzev CLLD, poskytováním konzultací, pořádáním seminářů pro žadatele a příjemce dotací, provozními a animačními činnostmi MAS, informováním veřejnosti o realizaci SCLLD a také metodickou pomocí školám a školským zařízením s výběrem vhodných šablon.

 

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude zajištění všech provozních činností Místní akční skupiny Svitava z. s., které jsou nezbytné pro správné a efektivní naplňování cílů strategie CLLD. Mezi další výsledky projektu, kterých chce MAS dosáhnout, bude vzdělávání a proškolení personálu MAS, zvýšení povědomí veřejnosti o strategii MAS, zpracování interních směrnic a metodik, podpora kvalitně zpracovaných projektů včetně optimálního čerpání finanční prostředků, efektivní nastavení hodnotícího, kontrolního a monitorovacího systému. O výsledcích projektu bude MAS pravidelně informovat veřejnost formou komunikačních prostředků (zpravodaj, výroční zpráva, web, místní média).

 

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.