Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Orgány MAS

Místní akční skupina Svitava z. s. je tvořena následujícími orgány:

 • Valná hromada
 • Rada
 • Výběrová komise
 • Kontrolní komise

VALNÁ HROMADA

Nejvyšší orgán MAS Svitava

Hlavní náplní valné hromady jsou především následující činnosti:

 • Volba členů rady.
 • Volba členů kontrolní komise.
 • Jmenování výběrové komise.
 • Stanovení rozpočtu a schválení výše členských příspěvků.
 • Rozhodnutí o přijetí nových členů do MAS.

RADA

Rada je statutárním orgánem MAS Svitava, za svoji činnost odpovídá valné hromadě. Rada realizuje rozhodovací pravomoci rozhodovacího orgánu MAS. Rada má 9 členů. Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedy.

Hlavní náplní Rady jsou především následující činnosti:

 • Připravuje a projednává plán činnosti MAS.
 • Připravuje návrh rozpočtu MAS.
 • Navrhuje valné hromadě složení výběrové komise.
 • Připravuje a projednává zprávu o činnosti za minulé období.

VÝBĚROVÁ KOMISE

Je volena valnou hromadou z řad členů MAS a odborníků - nečlenů MAS.

Hlavní náplní výběrové komise jsou především následující činnosti:

 • Třídění, hodnocení a výběr projektů předložených zájemci
 • Předkládání výběru projektů ke schválení programovému výběru
 • Konzultace výběru projektů s programovým výborem

KONTROLNÍ KOMISE 

Kontrolní komise je kontrolním orgánem MAS Svitava. Za svou činnost se zodpovídá valné hromadě.

Hlavní náplní kontrolní komise jsou především následující činnosti:

 • provádí běžnou revizi hospodaření
 • předkládá valné hromadě revizní zprávu.