Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

SCLLD 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z.s. – zkratkou s použitím angličtiny „SCLLD“ – je celkovou střednědobou strategií, která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území a hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Propojuje subjekty, záměry a zdroje. Má širší záběr než Programové rámce, neboť zahrnuje záměry a potřeby regionu bez ohledu na zdroje financování.