Po úspěšném zrealizování všech projektů, pracovníci kanceláře MAS zhotoví kartu projektu, kterou využívá pro své účely a zároveň danou kartu posílá příjemci dotace, který ji může využít například pro plnění komunikačního plánu projektu.

Podívejte se jaké projekty jsme již realizovali v rámci:
1) Programu rozvoje venkova
2) Integrovaného regionálního operačního programu
3) Operačního programu Zaměstnanost

 

                   

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

V programovém období 2014-2020 bylo vyhlášeno pět výzev v rámci Programu rozvoje venkova,  přičemž bylo schváleno celkem 61 projektů v celkové výši dotace 9 834 752 Kč (nezapočítány projekty 5. výzvy, která byla vyhlášena v roce 2021). Podpořeny byly nejrůznější projekty přijatých od podnikatelů, zemědělců, obcí či městské knihovny. 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

V rámci Integrovaného regionální operačního programu jsme vyhlásily celkem 9 výzev, které byly zaměřeny na podporu vzdělávání, bezpečnost v území MAS a bezpečnou dopravu. Celkem bylo v IROP schváleno 16 projektů s celkovou výší dotace 39 006 910,31 Kč. Na následujícím grafu můžete vidět procentuální členění dle výše dotace.

Nejvyšší procento dotace z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Svitava šlo na podporu vzdělávání, v rámci kterého bylo přijato celkem 8 žádostí o dotaci. Se 41 % zaujímá druhé místo bezpečná doprava, do které bylo přijato celkem 6 žádostí o dotaci a nejméně bylo alokováno s 15 % do bezpečnosti v území MAS do které byly přijaty celkem 2 projekty.

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

V minulém programovém období tj. v letech od 2014 do 2020 bylo vyhlášeno pět výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Dvě výzvy se týkaly sociálního začleňování, dvě sociálního podnikání a jedna se týkala prorodinných opatření. Podpořeno bylo 9 projektů v celkové výši dotace 12 293 462 Kč. 

SOCIÁLNÍ ZAČLĚŇOVÁNÍ - podpořeny 4 projekty v celkové výši finanční podpory 7 490 919 Kč
SOCIÁLNÍ PODNIK - podpořen 1 projekt v celkové výši finanční podpory 2 999 968 Kč
PRORODINNÁ OPATŘENÍ - podpořeny 4 projekty v celkové výši finanční podpory 1 802 572 Kč