Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

 

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

5. výzva PRV 2014-2020

Vyhlášená výzva PRV 5/2021

Výzva PRV5/2021 (text výzvy)

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

 

Přehled Fichí:

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání

Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Pozn. Pro správné zobrazení formuláře fiche je doporučeno stažený soubor uložit do PC

 

Pravidla pro žadatele, Operace 19.2.1 (Aktualizace 11.12.2020)

 

Dokumenty MAS:

Směrnice PRV č. 1/2018_Způsob hodnocení projektů

Příloha č. 1 Směrnice PRV č. 12018 - Etický kodex a prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 2 Směrnice PRV č. 12021 - Prefereční kritéria

Příloha č. 3 Směrnice PRV č. 12018 - Orientační harmonogram administrace projektů na MAS

Příloha č. 4 Směrnice PRV č. 12018 - Komunikační plán projektu

 

Obecné příručky a přílohy pro žadatele:

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Postup pro vygenerování formáláře ŽoD na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1

Zjednodušený postup pro doložení aktualiz. formuláře ŽoD a přiloh k VŘ přes Portal farmáře

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV_verze 5

Metodika výpočtu finančního zdraví, Výpočet FZ tabulka, Zjednodušený postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví

Příručka pro publicitu_verze 5

Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře

Zjednodušený postup pro doložení průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF - Prohlášení o kategorii podniku

Zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Registrační formulář pro přihlášení na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele

Odkaz na online seminář: meet.google.com/cgw-qwbv-nqb

 

Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

 

Zápis z jednání Výběrového orgánu a Rozhodovacího orgánu