V termínu 08.02.2024 - 22.04.2024 probíhá příjem projektových záměrů  do 2. výzvy OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (malé a střední podniky).
Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

4. výzva PRV 2014-2020

Vyhlášená výzva PRV 4/2020

Výzva PRV4/2020 (text výzvy)

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

 

Přehled Fichí:

Fiche 1 - Podpora zemědělských podnikatelů

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání

Fiche 3 - Technika pro lesní hospodářství

Fiche 4 - Rekreační funkce lesa

Fiche 5 - Protipovodňová prevence v lesích

Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Pozn. Pro správné zobrazení formuláře fiche je doporučeno stažený soubor uložit do PC

 

Pravidla pro žadatele, Operace 19.2.1

 

Dokumenty MAS:

Směrnice PRV č. 1/2018_Způsob hodnocení projektů

Příloha č. 1 Směrnice PRV č. 12018 - Etický kodex a prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 2 Směrnice PRV č. 12020 - Prefereční kritéria

Příloha č. 3 Směrnice PRV č. 12018 - Orientační harmonogram administrace projektů na MAS

Příloha č. 4 Směrnice PRV č. 12018 - Komunikační plán projektu

 

Obecné příručky a přílohy pro žadatele:

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Postup pro vygenerování formáláře ŽoD na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1

Zjednodušený postup pro doložení aktualiz. formuláře ŽoD a přiloh k VŘ přes Portal farmáře

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV_verze 5

Metodika výpočtu finančního zdravíZjednodušený postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví

Příručka pro publicitu_verze 5

Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře

Zjednodušený postup pro doložení průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF - Prohlášení o kategorii podniku

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1

 

Pozvánka na seminář pro žadatele, Prezentace k semináři pro žadatele

 

Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci, Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci (přehodnocení projektů)

 

Zápis z jednání Výběrového orgánu a Rozhodovacího orgánu

Zápis z jednání Výběřového orgánu a Rozhodovacího orgánu (přehodnocení projektů)