Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Komunitní projednávání Strategie CLLD 2014-2020

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních integrovaných strategií, které pomáhají v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější budoucnosti.

Může být velmi účinným nástrojem k novým, efektivnějším a udržitelnějším, formám hospodářského i sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí. Postupy by měly být v souladu se Strategií Evropa 2020.

Komunitně vedený místní rozvoj je:

  • zaměřen na konkrétní subregionální území – území MAS,
  • zapojením místních akčních skupin složených ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv,
  • uskutečňován na základě integrovaných a víceodvětvových strategií komunitně vedeného místního rozvoje zaměřených na dotčenou oblast,
  • koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

Veřejnost a subjekty působící na území MAS Svitava se mohli do přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) zapojit několika způsoby:

  • vyplnění dotazníků,
  • účast na diskusních skupinách,
  • účast v pracovní skupině pro tvorbu SCLLD,
  • účast na veřejných projednáváních strategie,
  • konzultace s manažerem MAS,
  • zasílání podmětů e-mailem.

Dokumenty z přípravy strategie, která probíhala na území MAS Svitava:

Mapování potřeb území formou dotazníkového šetření - podnikatele, NO vyhodnocení ke stažení: zde
Mapování potřeb území formou dotazníkového šetření - občané vyhodnocení ke stažení: zde
Mapování potřeb území formou dotazníkového šetření - obce vyhodnocení ke stažení: zde
Návrh SWOT analýzy, vize a mise ke strategii 2014-2020

SWOT analýza ke stažení: zde

Víze a mise ke stažení: zde

Veřejná projednávání: připomínkování pracovní verze SCLLD (16.02.2016) ke stažení: zde
Veřejná projednávání: prezentace k veřejnému projednání (13.07.2015) ke stažení: zde
Dokumentace z veřejného projednání strategie CLLD  ke stažení: zde
Časový přehled uskutečněných jednání a činností v rámci projednání strategie CLLD ke stažení: zde


Finální verze Strategie MAS byla schválená Valnou hromadou dne 03.03.2016 a odeslaná k podpoře dne 29.03.2016