Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

 

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Tvorba strategie

V minulých letech kancelář MAS opět pracovala na přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, její opatření plánuje realizovat v nadcházejícím novém programovém období 2021 - 2027. V rámci této tvorby došlo k šetření napříč všemi cílovýmu skupinami - obyvatelé, starostové, neziskové organizace, spolky, nadace a nadační fondy, podnikatelé, zemědělci a lesníci. Cílem tohoto šetření bylo zjištění potřeb na území Svitavska a Brněnecka v rámci kterých bude možné stanovit opatření, která bude MAS finančně podporovat na svém území v novém programovacím období 2021+.

Díky společné snaze jsme identifikovali slabá místa, tak aby mohla být v budoucnosti minimalizována. Vaše názory a nové podněty pro všechny oblasti života ve vaší obci byly a stále jsou pro nás cenným zdrojem informací.

Veřejnost a subjekty působící na území MAS Svitava se mohli do přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) zapojit několika způsoby:

  • vyplnění dotazníků, souhrnné výstupy jsou dostupné ke stažení viz. níže
  • účast na diskusních skupinách,
  • účast v pracovní skupině pro tvorbu SCLLD,
  • účast na veřejných projednáváních strategie,
  • konzultace s manažerem MAS,
  • zasílání podmětů e-mailem.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

  

VÝZVA PRO OBYVATELE OBCÍ NA ÚZEMÍ MAS SVITAVA

Souhrnný výstup z dotazníkového šetření

 

 

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Výzva k mapování projektových záměrů

 

  VÝZVA PRO OBCE K MAPOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Souhrnný výstup z dotazníkového šetření

Výzva k mapování projektových záměrů

 

VÝZVA PRO NO, ZEMĚDĚLCE, LESNÍKY A PODNIKATELE

Dotazník: Neziskové organizace

Dotazník: Zemědělci, lesníci, podnikatelé

 

VEŘEJNÉ PRIPOMÍNKOVÁNÍ STRATEGIE

Široká veřejnost se mohla zapojit do veřejného připomínkování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027. Po vyhodnocení všech přijatých dotazníků a díky veškerým podnětům od občanů, zástupců obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací a mnoha dalších byl vytvořen návrh Koncepční části strategie MAS Svitava. Tato strategie se skládá z 4 částí:

1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie
2. Analytická část - část ve které je popsán současný stav území
3. Strategická část - nejobsáhlejší část, kde je popsáno 16 opatření určených k naplnění specifických cílů
4. Implementační část - představení animačních aktivit MAS

Veřejné připomínkování bylo ukončeno dne 11.06.2021.

 

PROJEDNÁNÍ PRACOVNÍ VERZE STRATEGIE V RÁMCI PRACOVNÍ SKUPINY

Dne 08.06.2021 se sešla pracovní skupina s cílem projednat pracovní verzi Strategii CLLD pro příští programové období.

Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 08.06.2021 ke stažení: zde

  

PROJEDNÁNÍ FINÁLNÍ VERZE STRATEGIE V RÁMCI ORGÁNŮ MAS SVITAVA

Dne 18. 6. 2021 se konalo jednání Rady MAS Svitava v rámci kterého byla projednána pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 Místní akční skupiny Svitava z. s., která byla schválena k představení valné hromadě. Valná hromada zasedala  dne 30. 6. 2021. Na tomto jednání byla finální verze strategie schválena.

  

JEDNÁNÍ RADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVITAVA Z. S. 

Dne 15. 6. 2021 proběhlo jednání Rady MAS Svitava, která měla na svém jednání mimo jiné hlavní bod programu projednání dokumentu SCLLD pro programové období 2021-2027 - Koncepční část. Všichni přítomní členové rady vzali na vědomí zpracování tohoto dokumentu a doporučili ho k projednání a schválení valnou hromadou MAS. Zároveň Rada a Výbor MAS schválili svolání valné hromady na středu 30. 6. 2021 ve 13:00 s navrženým programem jednání a pověřili kancelář MAS k rozeslání pozvánek jednotlivým členům MAS.

Zápis z jednání Rady ze dne 15.06.2021

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVITAVA Z. S.

Na svolání valné hromady se rada spolku usnesla na svém jednání dne 15. 6. 2021. Pozvánky na jednání valné hromady byly rozeslány dne 18. 6. 2021. K pozvánce byl připojen také program jednání. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti MAS Svitava, Zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2020, Výroční zprávu za rok 2020, úpravu stanov na základě požadavku ze standardizace a především schválila strategický dokument SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s. pro programové období 2021-2027 - Koncepční část.

Zápis z jednání Valné hromady ze dne 30.06.2021

   

DNE 16.07.2021 BYLA NA MMR ODEVZDÁNA FINÁLNÍ VERZE STRATEGIE

DNE 23.08.2021 BYLA STRATEGIE MAS_KONCEPČNÍ ČÁST ZE STRANY MMR ORP SCHVÁLENA

SCHVÁLENÁ VERZE STRATEGIE