Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

Programové rámce

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP

Schválená verze programového rámce ZDE

Finanční alokace MAS Svitava pro roky 2023-2027
Opatření 1 Vzdělávání 23 176 650,00 Kč 95%

Cílem opatření je podpora investic do infrastruktury škol a školských zařízení, konkrétně jde o výstavby, rekonstrukce, modernizace budov, bezbariérovost, pořízení technického vybavení odborných učeben apod. Dále budou intervence směrovat k podpoře neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání. 

 

Finanční alokace MAS Svitava pro roky 2023-2027
Opatření 2 Doprava 9 001 583,00 Kč 95%

Opatření reaguje na výstavby, rekonstrukce, opravy, modernizace či běžné údržby dopravní infrastruktury. Zajišťuje také plynulost a bezpečnost dopravy (retardéry, radary, přeložky, parkovací místa apod.) a bezpečnost chodců (chodníky, přechody, osvětlení apod). Opatření také řeší zlepšování stavu veřejné
dopravy (zastávky, nástupiště, mostky…). Nezbytné je také se zaměřovat se na inovativní, moderní a ekologické trendy.

 

Finanční alokace MAS Svitava pro roky 2023-2027
Opatření 3 Cestovní ruch 1 520 000,00 Kč 95%

Cílem opatření je podpora na rozvoj infrastruktuy cestovního ruchu (budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení, včetně obnovy doprovodné infrastruktury CR).

 

Finanční alokace MAS Svitava pro roky 2023-2027
Opatření 4 Kultura 2 565 000,00 Kč 95%

Cílem opatření je udržovat kultruní dědiství v regionu. Intervence je směřována na obnovu a revitalizaci významných kulturních památek v území.

PROGRAMOVÝ RÁMEC OP TAK

Schválená verze programového rámce ZDE

Finanční alokace MAS Svitava pro roky 2023-2027
Opatření 1 Technologie pro MAS 2 470 000,00 Kč
50%

Cílem tohoto opatření je podpora činnosti malých a středních podniků. Proto, aby se region stal prosperujícím, je potřeba se zaměřit na kvalitu zde poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Je také třeba vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti a vytvořit nová pracovní místa přímo v regionu bez nutnosti dojíždění za prací.

Ekonomické subjekty na území se potýkají s nedostatečnou konkurenceschopností z vnějšího prostředí. Problémem je i malá připravenost místních podniků na digitální revoluci a průmysl 4.0 – malé využívání inovací a nízká ekologičnost výroby. Žádoucí je i podpora začínajícím podnikatelům, kteří mohou přinést ekonomické posílení regionu a zajistí tak jeho další rozvoj. Díky realizaci tohoto opatření - pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení - nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků na Svitavsku včetně jejich konkurenceschopnosti, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.