Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

5. výzva OPZ - Sociální začleňování II.

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 je dne 28. 2. 2019 vyhlášena 5. výzva MAS Svitava k předkládání žádostí o podporu v OP Zaměstnanost na SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ II.

 

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 28. 2. 2019 od 4.00 hod prostřednictvím elektornického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 30. 4. 2019 ve 12.00 hod.

Finanční alokace výzvy: 6 301 582,50 Kč

 

Podporované aktivity: 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování

               1a) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

                2a) Komunitní sociální práce

                2b) Komunitní centra

 

Oprávněnými žadatel jsou:

Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři a Školy a školská zařízení.

 

Dokumenty výzvy MAS - Sociální začleňování II.

   Výzva MAS

   Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

   Etický kodex hodnotitele

   Jednací řády orgánů MAS a Stanovy MAS

   Popis podporovaných aktivit

   Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

 

Další dokumenty OPZ

   Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 9)

   Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 9)

   Výzva OPZ (č. 047)

   Veškeré dokumenty OPZ

   Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v IS KP14+

 

Pozvánka na seminář - 21. 3. 2019 od 9:00

Prezentace

 

Seznam přijatých žádostí

 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS

Hodnotící tabulky věcného hodnocení projektů

Expertní posudky projektů

Prezence z jednání Výběrové komise MAS

 

Zápis z jednání Rady MAS

Prezence z jednání Rady MAS

 

Seminář pro příjemce - 2. 10. 2019 od 10:00

 

Kontakt:

  • Mgr. Veronika Košťálová - Projektová manažerka
  • tel.: + 420 602 554 458
  • email: massvitava@unet.cz