Dne 06.05.2024 byla vyhlášená výzva na podporu mobility škol v území MAS Svitava do vzdělávacích center. Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

1. výzva OPŽP - Sídelní zeleň I.

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 je dne 31. 1. 2019 vyhlášena 1. výzva MAS Svitava k předkládání žádostí o podporu v OP Životní prostředí na Sídelní zeleň I.

 

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 31. 1. 2019 od 9.00 hod prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 28. 8. 2019 ve 20.00 hod.

Finanční alokace výzvy: 10 000 000,-- Kč

Celkové způsobilé výdaje: 16 666 666,-- Kč

 

Podporovaná aktivita: 

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity,

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 

 

Oprávněnými žadateli jsou:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

 

Dokumenty výzvy MAS:

 

Pozvánka na seminář - 26. 2. 2019, 10:00

Prezentace ze semináře + příklady dobré praxe 

 

Seznam přijatých žádostí

Zápis z jednání Výběrové komise MAS - 31. 10. 2019 

Zápis z jednání Rady MAS - 26. 11. 2019

Dne 28. 11. 2019 byly vybrané projekty postoupeny ŘO OPŽP k závěrečnému ověření způsobilosti.

 

 

Kontakt:

 • Mgr. Veronika Košťálová - Projektová manažerka
 • tel.: + 420 602 554 458
 • email: massvitava@unet.cz