V termínu 08.02.2024 - 22.04.2024 probíhá příjem projektových záměrů  do 2. výzvy OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (malé a střední podniky).
Více informací: zde

Aktuality z MAS (https://www.massvitava.cz/)

1. výzva OPZ - Sociální začleňování

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 je dne 3. 7. 2017 vyhlášena 1. výzva MAS Svitava k předkládání žádostí o podporu v OP Zaměstnanost na SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ.

 

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 3. 7. 2017 od 4.00 hod prostřednictvím elektornického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 1. 8. 2017 ve 12.00 hod.

Finanční alokace výzvy: 9 300 000,-- Kč

Podporované aktivity: 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování

               1a) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

                2a) Komunitní sociální práce

                2b) Komunitní centra

 

Oprávněnými žadatel jsou:

Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři a Školy a školská zařízení.

 

Dokumenty výzvy MAS - Sociální začleňování

   Výzva MAS

   Informace o způsobu hodnocení a výběru proejktů

   Etický kodex hodnotitele

   Jednací řády orgánů MAS a Stanovy MAS

   Popis podporovaných aktivit

   Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

 

Další dokumenty OPZ

   Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 6)

   Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 6)

   Výzva OPZ (č. 047)

   Veškeré dokumenty OPZ

   Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v IS KP14+

 

Pozvánka na seminář - 11. 7. 2017 od 9:00

Prezentace ze semináře

 

Seznam přijatých žádostí

 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS

Hodnotící tabulky věcného hodnocení projektů

Expertní posudky projektů

Prezence z jednání Výběrové komise MAS

 

Zápis z jednání Rady MAS

Prezence z jednání Rady MAS

 

Rada MAS opětovně provedla výběr projektů na základě podnětu ŘO OPZ, který identifikoval pochybení při původním výběru. 

Zápis z jednání Rady MAS - 23. 11. 2017

Prezence z jednání Rady MAS - 23. 11. 2017

 

Pozvánka na seminář pro příjemce - 18. 6. 2018 od 13:00

 

Kontakt:

  • Mgr. Veronika Košťálová - Projektová manažerka
  • tel.: + 420 602 554 458
  • email: massvitava@unet.cz