VÝZVA MAS V RÁMCI PRV - 7/2022

UZAVŘENÁ

Vyhlášená výzva PRV 7/2022

Výzva PRV7/2022 (text výzvy)

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

 

Přehled Fichí:

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání

Fiche 5 - Protipovodňová prevence v lesích

Fiche 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Pozn. Pro správné zobrazení formuláře fiche je doporučeno stažený soubor uložit do PC

 

Pravidla pro žadatele, Operace 19.2.1 (Aktualizace 13.4.2022)

 

Dokumenty MAS:

Směrnice PRV č. 1/2018_Způsob hodnocení projektů

Příloha č. 1 Směrnice PRV č. 12018 - Etický kodex a prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 2 Směrnice PRV č. 12021 - Prefereční kritéria

Příloha č. 3 Směrnice PRV č. 12018 - Orientační harmonogram administrace projektů na MAS

Příloha č. 4 Směrnice PRV č. 12018 - Komunikační plán projektu

 

Obecné příručky a přílohy pro žadatele:

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Postup pro vygenerování formáláře ŽoD na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1

Zjednodušený postup pro doložení aktualiz. formuláře ŽoD a přiloh k VŘ přes Portal farmáře

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV_verze 5

Metodika výpočtu finančního zdravíVýpočet FZ tabulkaZjednodušený postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví

Příručka pro publicitu_verze 6

Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře

Zjednodušený postup pro doložení průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF - Prohlášení o kategorii podniku

Zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1

 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

 

Zápis z jednání Výběrového orgánu a Rozhodovacího orgánu