PŘEHLED STAVU VYJEDNÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY CLLD PRO OBDOBÍ 2021-27

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

fond: ERDF

ŘO/ ZS/ PA: MŽP/AOPK

Cíl: komunitní energetika (OZE realizované obcemi s účastí občanů)

Aktivity pro CLLD: Zadržování vody v extravilánu/intravilánu, zeleň v intravilánu, odpady, cirkulární ekonomika, EVVO a VUR, motivační projekty, klíčové projekty, inovativní projekty

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

fond: ERDF

ŘO/ ZS/ PA: MMR/CRR

Cíl: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo mětská území

Aktivity pro CLLD: Bezpečnost v dopravě, infrastruktura pro cyklistickou dopravu, revitalizace veřejných prostranství, IZS (JPO II, III a V), umělé zdroje požární vody, kapacity MŠ a dětských skupin, ZŠ, infrastruktura pro sociální služby, kulturní památky, obecní muzea, profesionální knihovny, veřejná infrastruktura cestovního ruchu (trasy, orientační systémy, odpočívadla, parkoviště, soc. zařízení, infocentra)

 

Stav vyjednávání ke dni 21.9.2020

fond: ESF+

ŘO/ZS/PA: MPSV

Cíl: Aktivní začleňování

Aktivity pro CLLD: Terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí

Aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center, 2. sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí, posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci, sdílená a neformální péče, vč. paliativní a domácí hospicové, zaměstnanostní programy – podpora tvorby pracovních míst na venkově (soft verze soc. pod.), posilování rodinných vazeb – příměstské tábory komunitního typu, programy pro rodiny, vzdělávací a osvětové aktivity