Předseda MAS - Ostrý start nového dotačního období se blíží

Ostrý start nového dotačního období se blíží

 

Vážení členové Místní akční skupiny Svitava (dále jen MAS), vážení aktéři v její územní působnosti, vážení čtenáři. Koncem března jsme po téměř 2 letech příprav, zpracovávání podkladů a následně strategie MAS na léta 2014 – 2020, podali její finálně zpracovanou podobu ke schválení Ministerstvu místního rozvoje. Mnohdy složitá mravenčí práce pracovní skupiny, která tvorbu strategie realizovala, dosáhla konce. Doufejme, že úspěšného. A věřme, že naše strategie bude schválena a budeme moci zahájit koncem letošního nebo začátkem příštího roku vyhlašování výzev v jednotlivých operačních programech k podávání žádostí o dotace na záměry, které aktéři v naší působnosti mají připraveny k realizaci. V úvodníku našeho zpravodaje v srpnu 2014 jsem konstatoval, že „ v  současné době je zcela jasné, že čerpání dotací bude možné zahájit až v druhé polovině roku 2015“. Ale bohužel ne naší vinou to bude ještě o 12 – 16 měsíců později!!

 

Zpracování strategie bylo komplikováno častými změnami zásad a pokynů k jejímu obsahovému složení. Musím poděkovat našim manažerům panu Eduardu Jedličkovi a Petru Škodovi, kteří tu zásadní a složitou část strategie zpracovávali bez účasti ostatních členů pracovní skupiny. Jejich zásluhou jsme podali strategii ke schválení ve stanoveném termínu pro jejich příjem. Jsem rád a znovu musím poděkovat panu Eduardu Jedličkovi, že pozdržel své rozhodnutí ukončit svou manažerskou činnost v MAS k 31. 12. 2015. Složitost a neustálé změny, se kterými se museli vypořádávat při zpracování strategie vedly k tomu, že se její finální podoba neustále protahovala. Eda už si chce začít ve svých 79 letech důchodu skutečně užívat. Přeji mu do dalších let pevné zdraví a nadále bystrou mysl. Edo děkujeme za vše, co jsi během těch deseti let existence pro MAS vykonal.

 

Na podzim loňského roku jsme přijali do služeb MAS novou manažerku paní Stanislavu Vaněčkovou. Její hlavní náplní činnosti je v současné době práce na zpracování Místního akčního plánu pro školy (dále jen MAP) v územní působnosti ORP Svitavy. V první fázi prošel projekt formálním a věcným hodnocením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a očekáváme jeho schválení výběrovou komisí. Po té bude následovat další část projektu, kde se budou shromažďovat konkrétní podněty ředitelů škol k budoucí realizaci.

 

Na poslední valné hromadě jsme na vlastní žádost našeho člena pana Josefa Halamky ukončili jeho členství v MAS. I panu Halamkovi děkujeme za jeho pomocnou ruku v práci naší MAS. Přejeme mu do dalších let zdraví a spokojené užívání zaslouženého důchodu.

 

Co říci na závěr. Přejme si, aby se po schválení naší strategie mohlo konečně začít s vypisováním výzev a následným čerpáním dotačních prostředků na připravené projekty všech žadatelů. Máme 2 roky zpoždění. Musíme napnout všechny síly, aby bylo čerpání úspěšné a všechny alokované prostředky jsme čerpali v souladu s harmonogramem a finančním plánem strategie.              

         

Vladimír Buchta, předseda MAS

 

 

 Sídlo a kancelář MAS:

Olomoucká 1097/26, Předměstí

568 02 Svitavy

Kancelář MAS naleznete ZDE

IČO: 27023621

 

Sestavuji aktuální kalendář ...
 
 

© MAS Svitava 2012

Území MAS:

Schválená verze SCLLD MAS Svitava ŘO (9.3.2017)

 

Propagační videa - MAS Svitava


 

 

 

 

 

Partneři

 svitavsko

 

 Mikroregion Svitavsko

 

mikroregion brněnec

 

Mikroregion Brněnec

 

ršov

 

Regionální škola obnovy venkova

 

cms

 

CMS TV studio Comvision

 

koclirov

 

Obec Koclířov

 

knihovna 

 

Městská knihovna ve Svitavách

 

Logo hospodářská komora

 

Hospodářská komora Pardubického kraje 

 

Spolupracující MAS 

 

mas. lit.

 

MAS Litomyšlsko o.p.s

 

Znak

 

MAS BOSKOVICKO PLUS

 

MAS SKCH

  

 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.

 

NS MAS ČR

 

Národní síť Místních akčních skupin ČR

 

KS MAS PK - adresář MAS v Pardubickém kraji

 

------------------------------------------------------

 

 

             

          

                    

 

 

 

TOPlist